Принцип роботи газоаналізатора

1-11-2021

 

Призначений для безперервного автоматичного вимірювання концентрації вільного кисню і оксиду вуглецю в відхідних газах процесів згоряння різних видів палива з метою оптимізації режимів горіння і видачі уніфікованого сигналу. 

Область застосування: в котлоагрегатах тец, грес, різних котелень, а також в промислових печах металургії, нафтопереробки, металургії, машинобудування та в інших галузях промисловості.  Рекомендуємо почитать про Промисловий газоаналізатор  на сайті .

Тип газоаналізатора — стаціонарний.принцип роботи-електрохімічний (на основі zro2) і термокаталітичний на со.спосіб забору проби-дифузійний.

Газоаналізатор призначений для безперервного автоматичного вимірювання від 1-го до 3-х компонентів з наступного набору газів со, со2, ѕо2, h2, n2, сн4, no, о2 при контролі різних технологічних процесів. Газоаналізатор гамма — 100 виготовляється, як в трьох -, двокомпонентному, так і в однокомпонентному варіанті і використовується в складі автоматизованих систем управління технологічними процесами в чорній, кольоровій металургії, цементній і скляній промисловості, підприємствах виробництва цегли та кераміки, в хімічній і нафтохімічній промисловості, тец, грес, котелень і т. Д.

Тип газоаналізатора — стаціонарний.спосіб забору проби-примусовий.принцип роботи-оптико-абсорбційний; — термомагнітний.

Газоаналізатор призначений для безперервного автоматичного вимірювання об’ємної частки водню у вуглеводнях, в кисні, в азоті, в повітрі, а так само кисню у водні.

Область застосування газоаналізатора: нафтопереробні заводи, електролізні установки, контроль витоків водню в охолоджувальній системі турбогенераторів та інших технологічних установках.

Тип газоаналізатора — стаціонарний.спосіб забору проби-дифузійний або примусовий.принцип роботи-термокондуктометричний.

Газоаналізатор призначений для безперервного автоматичного вимірювання об’ємної частки водню в азоті або повітрі.

Область застосування: контроль технологічних процесів на підприємствах атомної енергетики.

Тип газоаналізатора — стаціонарний.спосіб забору проби-примусовий.принцип роботи-термокондуктометричний.

Призначений для безперервного автоматичного вимірювання об’ємної частки кисню в різних середовищах.

Область застосування: в агрегатах тец, грес, аес (електролізне виробництво, аналіз газів, що відходять, аналіз повітря), нафто — і газопереробній, хімічній та інших галузях.

Тип газоаналізатора — стаціонарний.принцип роботи-термомагнітний.спосіб забору проби-примусовий або дифузійний.

Призначений для безперервного автоматичного вимірювання об’ємної частки кисню в азоті.

Область застосування: при контролі технологічних процесів на підприємствах атомної енергетики.

Тип газоаналізатора — стаціонарний.принцип роботи-термомагнітний.спосіб забору проби-примусовий.

Газоаналізатор призначений для безперервного автоматичного вимірювання і запису мікроконцентрацій кисню в різних чистих газах (водні, пропілені, аргоні, гелії, етилені, азоті і т.д.), що не утворюють вибухонебезпечних сумішей, що не реагують з киснем, між собою, з матеріалами катода і електролітом.

Область застосування газоаналізатора: в кріогенно-рідинних комплексах, в хімічній і металургійній промисловості, в системах автоматичного регулювання технологічних процесів.

Тип газоаналізатора — стаціонарний.принцип роботи-електрохімічний.спосіб забору проби-примусовий.

Призначений для безперервного вимірювання оптичної щільності пилогазових середовищ і коливань оптичної щільності димових потоків, а також масових концентрацій зважених частинок (пилу).

Область застосування: тец, грес, котельні працюють на твердому і рідкому паливі, контроль стану запиленості повітря в промислових приміщеннях, ливарних цехах, зварювальних і шліфувальних майстерень, шахтах, в підземному і надземному будівництві, на цементних заводах, металургійних комбінатах, цегляні заводи.

Принцип роботи оптичний абсорбційний, заснований на вимірюванні інтенсивності ослабленого пилогазовим середовищем (димовими газами) модульованого електромагнітного випромінювання.

Система призначена для оптимізації процесів горіння, а також для вимірювання, контролю основних екологічно шкідливих викидів і вирішення інших технологічних завдань, пов’язаних з контролем складу газових сумішей. Комплекс виробляє вимірювання концентрації наступних газів: о2, со, со2, н2, no, n2, so2, сн4 в будь-якій комбінації, а також вимірювання температури, концентрації пилу та інших параметрів газів, що відходять, розрахунок і індикацію коефіцієнта надлишку повітря, ккд і фактичного валового викиду забруднюючих речовин.

Призначені для перетворення активності іонів водню (значення рн) водних розчинів і пульп в значення електрорушійної сили.

Область застосування: контроль технологічних процесів на підприємствах металургійної, хімічної, нафтохімічної, целюлозно-паперової, енергетичної та інших галузях промисловості.

Призначені для створення опорного потенціалу в парі зі скляними та іншими індикаторними електродами при потенціометричних вимірах у водних розчинах і пульпах.

Область застосування: контроль технологічних процесів на підприємствах металургійної, хімічної, нафтохімічної, целюлозно-паперової, енергетичної та інших галузях промисловості.

Призначений для безперервного вимірювання об’ємної частки мікроконцентрацій кисню в різних газах (азоті, аргоні, гелії, водні, пропілені і д.р.).

Область застосування: кріогенно-рідинні комплекси, в хімічній і металургійній промисловостях, в системах регулювання технологічними процесами.

Тип газоаналізатора — стаціонарний.принцип роботи-електрохімічний.спосіб забору проби-примусовий.режим роботи-безперервний.

Призначені для безперервного автоматичного вимірювання компонентного складу природного газу (метану, етану, пропану, бутану, пентану, гексану, гептану, гексану, нонану, азоту, кисню, вуглекислого газу, водню, гелію, сірководню, метилмеркаптану, етилмеркаптану, пропілмеркаптану), що містяться в транспортованому газі.

Область застосування: газові магістралі газотранспортних, газопереробних і газорозподільних організацій.

Тип хроматографа — стаціонарний.режим роботи-безперервний.режим вимірювання-циклічний.

Газоаналізатор «оптима-3» призначений для вимірювання об’ємної частки кисню (о2), об’ємної частки оксиду вуглецю (со) і сигналізації про збільшення або зменшення об’ємної частки кисню і збільшення об’ємної частки оксиду вуглецю щодо встановлених значень (порогів).

Область застосування: паливоспалювальні установки, що працюють на газовому паливі. Газоаналізатор використовується з метою досягнення оптимального співвідношення паливо-повітря, а також для сигналізації про появу ознак неповного згоряння палива при будь-якому вмісті кисню.

Тип газоаналізатора — стаціонарний.режим роботи газоаналізатора-безперервний.принцип роботи газоаналізатора-електрохімічний на о2 (твердий електроліт, цирконієвий датчик) і термокаталітичний на со.спосіб забору проби-примусовий.

Призначений для індикації вмісту кисню в димових газах топливосжегающих установок, для сигналізації збільшення або зменшення вмісту кисню щодо встановлених значень, з метою досягнення оптимального співвідношення паливо — повітря, а також для сигналізації про появу компонентів оксиду вуглецю, суми вуглеводнів.

Область застосування: котельні, що працюють на газовому паливі.

Тип приладу-стаціонарний.режим роботи-безперервний. Принцип роботи-електрохімічний (твердоелектролітний датчик).

Призначений для безперервного екологічного і технологічного контролю паливоспалюючих і технологічних установок, вимірює концентрації о2, со, со2, nо, nо2, ѕо2, h2s, нcl, nн3, cl2, а також для аналізаторів відпрацьованих газів (со, nо, nох, ѕсн) тепловозів та інших дизельних двигунів, крім автомобільних і тракторних.

Область застосування: паливоспалювальні і технологічні установки підприємств енергетики, металургійної, скляної, хімічної і нафтової промисловостей, підприємства виробники будівельнихМатеріалів, залізничний транспорт.

Тип газоаналізатора — стаціонарний.метод вимірювання-електрохімічний, по каналах со, ѕсн-оптикоабсорбційний.режим роботи-безперервний або циклічний.спосіб забору проби-примусовий (від зовнішнього спонукувача витрати, або за рахунок надлишкового тиску).

Газоаналізатор анкат — 310 призначений для проведення періодичного вимірювання параметрів димових газів і температури при проведенні регулювальних робіт по оптимізації режиму горіння різних видів палива (газ, вугілля, мазут та ін.) в котельних установках малої і середньої потужності (котлів, турбін, пальників).

Область застосування: може бути використаний службами енергопідприємств; організаціями, які проводять ремонт і налагодження котельного обладнання; підприємствами, що експлуатують паливоспалювальні установки, а також службами екологічного та газового нагляду.

Спосіб забору проби-примусовий (вбудований побудник витрати).режим роботи-періодичний.принцип роботи-електрохімічний.

Газоаналізатор анкат — 7670 призначений для вимірювання масової концентрації меркаптанів (одоранту) в природному газі.

Область застосування: контроль масової концентрації меркаптанів (одоранту) в природному газі на газорозподільних станціях (грс) споживачам (на газопроводах тиском від 3 до 12 атм. ±10%, з витратою газу від 1000 до 200000 м3/год).

Тип газоаналізатора — стаціонарний.метод вимірювання газоаналізатора-електрохімічний.режим роботи газоаналізатора-безперервний.режим вимірювання газоаналізатора-циклічний.

Призначений для безперервного контролю якості роботи фільтруючих пристроїв різного типу дії, а також для технологічного та екологічного моніторингу.

Область застосування: безперервний екологічний і технологічний контроль вмісту зважених частинок в газових потоках на підприємствах теплоенергетичної, металургійної, скляної, хімічної, нафтохімічної, харчової промисловостей, при виробництві будівельних матеріалів і в інших галузях народного господарства.

Принцип роботи-трибоелектричний.режим роботи-безперервний.

Якщо вас зацікавила пропонована нами продукція (послуга) — ви можете отримати додаткову інформацію (ціна, комплектація, термін поставки і т.п.), а також замовити обраний товар, відправивши нам запит. Після отримання запиту, наш менеджер зможе зв’язатися з вами і відповісти на питання або узгодити умови замовлення.

Джерело: https://btsgr.com.ua/ua/ustatkuvannya/pribori-kontrolya-i-ucheta-2/gazoanalizator-2.html